Допълнителни образователни дейности

Видовете допълнителни образователни дейности се определят с решение на Педагогическия съвет и се предоставят за избор от родителите. Изпълнителите, които осъществяват ДОД се избират чрез конкурс. Конкурсите се провеждат поотделно за всяка една от дейностите. 

Ежегодно се организират и други допълнителни форми като ски-училище, зелено училище, екскурзии.

Милена Господинова
директор на ДГ21 „Ежко Бежко“