Детска градина №21
Ежко Бежко

За нас

Детска градина № 21 „Ежко-Бежко” – сграда Бусманци разполага с нова, просторна, луксозна и светла, специално проектирана база, отговаряща на най-новите съвременни изисквания.

В сградата се помещават четири  групи за деца от 3 до 7 години, помещаващи се в уютни и модерно обзаведени светли зали за игри, обучение и почивка. Детската градина разполага с музикален салон.

Модерната сграда на ДГ № 21 Ежко-Бежко” се намира сред красив, просторен, озеленен двор с отделни площадки за всяка група, изградени с обезопасена настилка, предпазни гумени плочи и детски съоръжения. Има и специално футболно игрище с тревна настилка, предназначено за игри с преносими спортни съоръжения.ДГ № 21 „Ежко-Бежко” е прекрасно място за децата, сред чист въздух и зеленина, далечe от шума и напрегнатия градски живот.

Децата на ДГ № 21 „Ежко-Бежко“ – Бусманци развиват своите таланти и дарби и обогатяват своите знания в школи по народни, латино и модерни танци, футбол и английски език.

ДГ№21 „Ежко Бежко“- сграда 2, в ж.к.“Дружба“-1 се помещава в специално строена масивна сграда, състояща се от четири корпуса, всеки от които е на два етажа. Детското заведение разполага с плувен басейн, музикален салон, физкултурен салон, методичен кабинет, кабинет по английски език, логопедичен кабинет. В ДГ№21 функционират десет групи в детската градина за деца от три до седем годишна възраст и четири групи в детската ясла за деца от една до тригодишна възраст.

Децата се занимават и с допълнителни образователни дейности – народни танци, латино танци, англииски език, плуване и футбол. Двора е с богата растителност, което способства децата да растат и се възпитават в екологично чиста среда.

Визията на ДГ 21″ Ежко Бежко “ е да отразява промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в образователния процес. В този смисъл визията на образователната институция да бъде:

 • място, където децата се чувстват щастливи, защитени, разбирани и подкрепяни;
 • предпочитана среда, където на децата се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно – физическо развитие;
 • център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество и педагогическа информация;
 • средище на хора, които обичат професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище и се стремят към висока професионална реализация.

Мисията на ДГ 21″ Ежко Бежко “ е:

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда на неговото развитие;
 • да мотивира учителите да реализират в най – висока степен уменията си;
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима за пълноценното развитие на детето;
 • да положи основите у обучаемите за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование;
 • да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на обучаемите като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация;
 • да осигурява качествено образование което дава възможност на обучаемите да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото
 • да запазва и развива таланта на всяко дете, така, че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

Дейността на екипа на детската градина е подчинена на стремежа да утвърди ДГ № 21 в модерна и привлекателна детска градина, в която са създадени всички условия за съхранение на детето и детството като ценност и която дава равен шанс при подготовка за постъпване в училище.

Усилията на целия екип на ДГ №21 „Ежко Бежко”, са насочени към осигуряване на оптимална атмосфера за цялостната педагогическа работа, стимулираща физическото, когнитивното, здравно и емоционално развитие и комфорт на всяко дете, към постигане ефективност и хармония на педагогическото взаимодействие: детска градина – семейство – дете – общество. Стремежите ни са  ДГ № 21 „Ежко Бежко”, да бъде място, в което всяко дете да се чувства щастливо и значимо, да получава квалифицирана образователна подготовка съобразно ДОИ, индивидуален подход, да бъде стимулирано развитието на потенциалните му възможности, а родителите – сигурност и спокойствие, че детето им е обучавано, възпитавано и социализирано от висококвалифицирани и ерудирани педагози.

История на Детската градина

Детската градина е открита на 23.10.2010 година от Министър-председателя Бойко Борисов заедно със сградата на 65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Бусманци. Училищната сграда е била първата, построена след 23 години затишие в Столична община, а откритата ЦДГ 21/тогава/ е първата за селото. В ЦДГ 21 функционират 2 групи с 54 деца. На 12.04.2012 год. Директор става Милена Господинова, която открива нова, трета група през януари 2013 година и децата в детската градина стават  90.

На 1 август 2016 година , с влизането в сила на ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, всички ЦДГ и ОДЗ стават ДЕТСКА ГРАДИНА.

На 1 юни 2017 година Детска градина № 21 „Ежко Бежко“ се преобразува чрез сливане с ДГ № 163 „Ангел Каралийчев“ /бивше ОДЗ 4/, съгласно Решение № 198 от 06.04.2017 г. на Столичен общински съвет и така става с две сгради.

Втора сграда на Детска градина № 21 „Ежко Бежко“ се намира на територията на район „Искър“- гр. София. В географски план то е разположено в централната част на ж.к.“Дружба“-1. В непосредствена близост до него се намира Културен дом, кино читалище „Искър“, административната сграда на район „Искър“, пощата, търговски център. В нея функционират десет групи в детската градина за деца от три до седем години и четири групи в детската ясла за деца от една до тригодишна възраст.

Материална база

Контакти

За контакти с Детската градина филиал Дружба :

За контакти с Детската градина филиал Бусманци :